Jak uzyskać dofinansowanie z BUR – mini poradnik

kartka papieru

Jak uzyskać dofinansowanie z BUR - mini poradnik

wiedza i doświadczenie

jesteśmy żeby pomóc

Dofinansowanie z BUR (Baza Usług Rozwojowych) to jedna z metod pozyskania środków na kształcenie ustawiczne dla fizjoterapeutów.  BUR to ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych, świadczonych w formie: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Dofinansowanie z BUR na kurs może pozyskać zarówno dla siebie jak i dla swoich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie i inne. Środki pochodzące z BUR nie pokrywają kosztów kursu, lecz stanowią refundację. Oznacza to, że samemu trzeba sfinansować kurs, a następnie po rozliczeniu się z uczestnictwa w kursie z BUR-em następuje zwrot poniesionych kosztów.

Mapa Polski BUR

Wielkość dofinansowania z BUR jest indywidualna dla każdego województwa, a także jest zależna m. in. od wielkości przedsiębiorstwa, profilu prowadzonej działalności, puli wykorzystanej pomocy de minimis i kształtuje się w przedziale 50–80%. W ramach programu obowiązują różne wysokości dofinansowania dla przedsiębiorstwa i pracownika w poszczególnych województwach.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

 

Proces rozpoczyna się od nawiązania kontaktu z operatorem lub partnerem projektu. Każde z województw samodzielnie wyznacza operatorów programu. Kontakty do wszystkich operatorów dostępne są na stronie internetowej.
Kontakt z operatorem kończy się wyznaczeniem terminu spotkania z doradcą ze strony operatora. W dowolnie wskazanym przez Państwa miejscu. Podczas spotkania wypełniony zostanie wniosek o przystąpienie do programu. Tworzony jest raport z działalności firmy i jej przyszłych planów. Kolejnym krokiem po otrzymaniu zgody jest wybór kursu w Bazie Usług Rozwojowych, które podlegają dofinansowaniu. Po ich wyborze przekazujecie Państwo informację do doradcy operatora.

Oferta firmy Angitia znajduje się na liście dostępnych kursów w Bazie Usług Rozwojowych: Tutaj

Uwaga! Kurs można odbyć na terenie całego kraju bez względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie środków.

zostaw to nam

Jesteśmy tutaj żeby Ci pomóc

email

kontakt@fizjodofinansowania.pl

Bezpłatne konsultacje

(+48) 572955747, 789228827

Dofinansowanie kursów dla fizjoteraputów. Dołącz do nas

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS – mini poradnik

kartka papieru

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS - mini poradnik

wiedza i doświadczenie

jesteśmy żeby pomóc

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy i jest przeznaczony na dofinansowanie z KFS kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Co do zasady środki przyznane w danym roku w ramach KFS muszą zostać wydatkowane i rozliczone w tym samym roku kalendarzowym.  Dofinansowanie z KFS jest prostym procesem nie wymagającym dużego zaangażowania.

Aby otrzymać dofinansowanie z KFS należy spełnić jedno z poniższych kryteriów:

  • być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (wniosek składa pracodawca)
  • prowadzić działalność gospodarczą i zatrudniać co najmniej 1 osobę na umowę o pracę bez względu na wymiar czasu pracy

Wysokość dofinansowania z KFS?

 

Pracodawca zatrudniający powyżej 10 osób – 80% dofinansowania, 20% wkładu własnego.
Pracodawca zatrudniający poniżej 10 osób – 100% dofinansowania.

Ważne! Całość dofinansowania z KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

 

Proces rozpoczynamy od weryfikacji dostępności środków w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zatrudnienia.

Terminy naboru wniosków odbywa się zwykle we wszystkich powiatach w I lub II kwartale roku. Dodatkowo urzędy pracy ogłaszają kolejne tury naboru wniosków w ramach niewykorzystanych środków lub/i nabory w ramach rezerw, czyli dodatkowych środków uzyskanych od Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku przez pracodawcę. Weryfikacja wniosku i wydanie decyzji trwa min. 30 dni kalendarzowych. Po przyznaniu środków pracodawca podpisuje umowę w Urzędzie Pracy osobiście lub przez internet. Cały proces kończy się po odbyciu szkolenia. Należy jeszcze tylko przedstawić w urzędzie pracy potwierdzenie odbycia kursu – wymagane dokumenty określa Urząd Pracy w umowie.

Dofinansowanie z KFS – ważne informacje

 

Przyznane dofinansowanie Urząd Pracy przelewa do pracodawcy przed rozpoczęciem kursu.
• Środki można przeznaczyć na szkolenia i pracowników wpisanych we wniosku.
• Ilość składanych wniosków na jednego pracownika jest nielimitowana. Limitem objęta jest suma pozyskanego dofinansowania na jednego pracownika, która nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.
• Wnioski można składać w postaci papierowej lub elektronicznej.

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia w pozyskaniu wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy. Z nami zawsze wiesz kiedy zaczyna się nabór wniosków.

 

zostaw to nam

Jesteśmy tutaj żeby Ci pomóc

email

kontakt@fizjodofinansowania.pl

Bezpłatne konsultacje

(+48) 572955747, 789228827

Dofinansowanie kursów dla fizjoteraputów. Dołącz do nas

Inwestuj w Rozwój – czy pożyczka na kształcenie bez oprocentowania ma sens?

kartka papieru

Inwestuj w Rozwój - czy pożyczka na kształcenie bez oprocentowania ma sens?

wiedza i doświadczenie

jesteśmy żeby pomóc

Inwestuj w Rozwój to kolejna forma finansowania samokształcenia. Nasi specjaliści wzięli pod lupę założenia programu. Zobacz efekt naszej analizy.

Inwestuj w Rozwój – dla kogo?

 

Inwestuj w Rozwój to program przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju wspierający kształcenie ustawiczne. Program stworzony został z myślą o pełnoletnich obywatelach Polski, ukierunkowanych na rozwój swoich kompetencji zawodowych. 

Warunkiem skorzystania z pożyczki na kształcenie jest zachowana zdolność do czynności prawnych. Osoby spełniające podstawowe kryteria opisane powyżej mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na: 

  • studia podyplomowe, 
  • kursy i szkolenia,
  • inne formy kształcenia, trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Kolejnych warunkiem uczestnictwa z programie „Inwestuj w Rozwój” jest posiadanie zdolności do spłaty pożyczki. Niezbędne jest wykazanie się odpowiednimi przychodami lub innymi formami jej zabezpieczenia.

Do plusów tego programu możemy zaliczyć brak ograniczeń związanych z formą zatrudnienia oraz dostępność dla osób samozatrudnionych i bezrobotnych.  W odróżnieniu do innych programów wspierających samokształcenie Inwestuj w Rozwój nie wymaga spełnienia żadnych warunków odnośnie miejsca zamieszkania, wieku czy preferowanej płci.

Warunki szczegółowe programu?

 

W ramach programu możemy liczyć na nieoprocentowane wsparcie zwrotne w wysokości od 600 zł do 100 000 zł na uczestnika. W praktyce wygląda to tak, że operator środków z programu przekazuje je do instytucji realizującej wybraną przez uczestnika formę kształcenia

Pożyczka na kształcenie może pokrywać do 100% kosztów wybranej formy kształcenia. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0% i dodatkowo program Inwestuj w Rozwój zwalnia uczestnika od ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyznaniem pożyczki. Równe raty spłacane są w systemie miesięcznym, a ich długość to od 12 do 36 miesięcy.

Zadabno również o większą dostepność programu, tworząc system do składania wniosków online. 

Umorzenie 25%? To możliwe!

 

Każdy beneficjent programu Inwestuj w Rozwój ma prawo ubiegać się o częściowe umorzenie pożyczki do wysokości 25% jej wartości. 

W praktyce umorzenie części pożyczki to nic innego jak anulowanie ostatnich rat pożyczki na kształcenie. Jak to zrobić? Zapewniamy Was, że to bardzo proste!

Wystarczy wniosek, który składamy po ukończeniu wybranej formy kształcenia zgodnie z umową pożyczki, ale nie później niż 3 miesiące od zaistnienia tego faktu. I tym sposobem możemy uzyskać do 20%. 

Kolejne 5% umorzenia uzyskamy, jeżeli nasz dochód z ostatnich 3 miesięcy lub w przypadku samozatrudnionych z ostatnich 12 miesięcy będzie niższy niż przeciętne wynagrodzenie brutto za rok poprzedni. Drugą opcją jest fakt podjęcia przez bezrobotnego pracy w okresie do 6 miesięcy od daty ukończenia kształcenia. Jednak uzyskanie dodatkowych 5% wymaga od nas spełniania warunków z umorzenia podstawowego (20%). 

Podsumowanie

 

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z fizjoterapeutami i znajomość tego rynku potwierdza ogromne znaczenie samokształcenia w osiąganiu lepszych wyników finansowych. Wprowadzanie nowych technik, nie tylko wzbogaca ofertę, ale co ważniejsze wpływa na skuteczność terapeutyczną, czyli zadowolenie pacjentów. Jest kilka sposobów na finansowanie samorozwoju, BUR, KFS czy opisana powyżej pożyczka. Połączenie tych potencjałów i maksymalne wykorzystanie środków z różnych programów to naszym zdaniem najlepszy scenariusz do zdobycia pozycji lidera rynku.

Fizjodofinansowania.pl stale monitorujemy wszystkie programy dofinansowań do kształcenia. Wypełniając krótki formularz na naszej stronie będziemy sprawdzać je również dla Ciebie! Sprawdź jakie to proste.

zostaw to nam

Jesteśmy tutaj żeby Ci pomóc

email

kontakt@fizjodofinansowania.pl

Bezpłatne konsultacje

(+48) 572955747, 789228827

Dofinansowanie kursów dla fizjoteraputów. Dołącz do nas

Kursy online dla fizjoterapeutów – jak pozyskać dofinansowanie?

kartka papieru

Kursy online dla fizjoterapeutów - jak pozyskać dofinansowanie?

wiedza i doświadczenie

jesteśmy żeby pomóc

Kursy online dla fizjoterapeutów – rodzaje

 

25 marca 2020 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wprowadziła możliwość korzystania z usług rozwojowych również w formie zdalnej. Taka decyzja została podyktowana wprowadzeniem ograniczeń w organizowaniu zgromadzeń ze względu na pandemię koronawirusa. Reakcja PARP-u była odpowiedzą na masowo odwoływane kursy dla fizjoterapeutów w całym kraju. 

PARP dopuścił dwie możliwe formy kształcenia zdalnego: 

  • w czesie rzeczywistym
  • e-learning

Kursy online dla fizjoterapeutów w czasie rzeczywistym to najbardziej zbliżona forma do kursów stacjonarnych. W trakcie kursu fizjoterpaeuta może uczestniczyć w interakcji z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami. Udział w kursie zdalnym w czasie rzeczywistym zwykle odbywa się przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi online do video konferencji takich jak Zoom czy ClickMeeting.

E-learing to bardzo wygodna forma kształcenia na odległość dla aktywnych zawodowo fizjoterapeutów. Kurs odbywa się poprzez dedykowaną platformę edukacyjną, która została „nakarmiona” materiałami do samodzielnej nauki. Zgadnie z harmonogramem kursu, fizjoterapeuta otrzymuje dostęp do materiałów i czas na zapoznanie się z nim zwykle w cyklach tygodniowych, a całość zakończona jest testem. Wygada tej formy polaga na tym, że to fizjoterpaeuta wybiera dogodny dla siebie czas na naukę.

Czu kurs online uprawnia do otrzymania certyfikatu?

 

Wszystko zależy od organizatora kursu w formie zdalnej i od tego jakie standardy nauczania reprezentuje.  Zakładając, że kurs organizowany czy to w czasie rzeczywistym czy w formie e-learningu jest zgodny z prawem oświatowym i organizator dodatkowo posiada akredytację Kuratorium Oświaty to uzyskany certyfikat jest tak samo ważny jak po ukończonym szkoleniu stacjonarnym. 

Czy na kurs online można pozyskać dofinansowanie?

 

Operatorzy realizujący nabór wniosków o dofinansowanie na kursy dla fizjoterapeutów w ciągu ostatnich tygodni byli zobowiązani dostosować wewnętrze regulaminy naborów do nowych wytycznych PARP-u. Wprowadzone zmiany dotyczyły przyjmowania i rozliczania wniosków dotyczących kursów zdalnych. Obecnie możemy wyróżnić trzy typy naborów:

  1. Nabór na usługi stacjonarne
  2. Nabór na usługi zdalne
  3. Nabór mieszany

Fizjodofinansowania.pl stale monitorujemy wszystkie programy dofinansowań do kształcenia, również online. Wypełniając krótki formularz na naszej stronie będziemy sprawdzać je również dla Ciebie! Sprawdź jakie to proste.

zostaw to nam

Jesteśmy tutaj żeby Ci pomóc

email

kontakt@fizjodofinansowania.pl

Bezpłatne konsultacje

(+48) 572955747, 789228827

Dofinansowanie kursów dla fizjoteraputów. Dołącz do nas

Darmowe kursy dla fizjoterapeutów, czyli jak pozyskać 100% dofinansowania

kartka papieru

Darmowe kursy dla fizjoterapeutów, czyli jak pozyskać 100% dofinansowania

wiedza i doświadczenie

jesteśmy żeby pomóc

W Polsce funkcjonuje kilka systemów wsparcia fizjoterapeutów chcących rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Baza Usług RozwojowychKrajowy Fundusz Szkoleniowy czy nieoprocentowana pożyczka Inwestuj w Rozwój należą do instytucji wspierających rozwój wielu zawodów. Tylko jeden z tych programów umożliwia darmowe kształcenie a mowa o Krajowym Funduszu Szkoleniowym (KFS).

W założeniach finansowania kursów dla fizjoterapeutów z KFS umożliwia się pozyskanie do 100% wartości kursu. Oczywiście sam program zawiera w sobie szereg ograniczeń dotyczących formy zatrudnienia, miejsca wykonywanej pracy, wielkość firmy i wiele innych. Wszystkie obostrzenia mają na celu ograniczyć dostęp do środków dla osób/firm, które ich nie potrzebują. 

Jakie warunki należy spełnić?

 

Przede wszystkim fizjoterapeuta musi spełniać warunek formy zatrudnienia. 100% finansowania dostępne jest jedynie dla zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniają co najmniej 1 pracownika. Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracownika, czyli praktycznie może być to 1/32 etatu. Darmowe kursy dla fizjoterapeutów dostępne są jedynie dla tych dwóch form zatrudnienia. W przypadku umów zlecenie, jednoosobowych działalności gospodarczych mowa jest o maksymalnych wsparciu w wysokości do 80% wartości kursu.

Nabór wniosków do KFS ogłasza Powiatowy Urząd Pracy i niestety nie ma możliwości planowania terminu naborów, których w ciągu roku może być nawet kilka. Czas trwania naboru jest często bardzo skrócony i może trwać nawet 2 dni.

Kolejność przyznawania środków zależy od kolejności złożonych wniosków stąd szybkość działania ma ogromne znaczenie. Warto korzystać z wyspecjalizowanych firm wspierających pozyskanie środków na kształcenie. Fizjodofinansowania.pl to brand należący do Angitia Sp. z o. o., mogący się pochwalić 7-letnim doświadczeniem w modelowaniu ścieżki rozwoju fizjoterapeutów w całej Polsce.

Co należy zrobić?

 

Przede wszystkim trzeba się spieszyć! Nabory wniosków w poszczególnych powiatach zmieniają się bardzo dynamicznie i ilość ubiegających się o finansowanie jest dość duża. Stąd liczy się czas reakcji i przygotowanie do ogłoszenia naboru.

Wystarczy wypełnić formularz na stronie https://fizjodofinansowania.pl Od tego momentu będziemy monitorować za Ciebie dostępność środków i jak tylko się pojawią zadzwonimy i wspólnie przygotujemy dokumenty do naboru.

Od tego momentu darmowe kursy dla fizjoterapeutów nie są już mitem a rzeczywistością.

 

zostaw to nam

Jesteśmy tutaj żeby Ci pomóc

email

kontakt@fizjodofinansowania.pl

Bezpłatne konsultacje

(+48) 572955747, 789228827

Dofinansowanie kursów dla fizjoteraputów. Dołącz do nas